Jak wskazano w raporcie "Polityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wieku", w Polsce, podobnie jak w innych krajach postsocjalistycznych, w zakresie budowania kapitału społecznego edukacja prośrodowiskowa, zwłaszcza młodzieży (na poziomie szkolnictwa podstawowego i średniego), wciąż nie jest w ogóle uwzględniana.


Potrzeba przeciwdziałania zmianom klimatu, po zawarciu Porozumienia Paryskiego w 2015 r., jest celowo pomijana w edukacji kolejnych pokoleń młodzieży, co skutkuje brakiem zauważalnego zaangażowania dorosłych Polaków w ruchy prośrodowiskowe, w tym na rzecz zmian klimatu, oraz brakiem skłonności do podejmowania działań i aktywności proekologicznych w życiu codziennym.

Jak wskazywali uczestnicy Światowego Szczytu Edukacyjnego (2021) organizowanego przez Education International (EI), zrzeszającego związki zawodowe pracowników oświaty i nauki ze 178 krajów, nauczyciele i edukatorzy mogą być ważnym ogniwem w uświadamianiu ludziom zmian klimatycznych i skutków, jakie one powodują - a te są już widoczne chyba w każdym kraju na naszej planecie.

Tę samą rolę mogą odegrać specjaliści kształcenia i szkolenia zawodowego, zarówno administracyjni, jak i merytoryczni (trenerzy, doradcy zawodowi, edukatorzy, coachowie, facylitatorzy) jako osoby, które w swojej pracy mają codzienny kontakt z dorosłymi - mogą przyczynić się do zwiększenia świadomości ekologicznej i promowania zachowań proekologicznych, które zapobiegają coraz szybszym zmianom klimatu na Ziemi.


Cele projektu są następujące: Pomoc członkom VET i osobom uczącym się w zrozumieniu wpływu wyzwań środowiskowych i zwiększenie "alfabetyzacji środowiskowej" VET, poprzez wzmocnienie potencjału społeczności lokalnych dzięki aktywnej edukacji ekologicznej. VEforCA będzie promować edukację na rzecz zmian, rozwijając krytyczne, aktywne obywatelstwo i rzecznictwo na rzecz zrównoważonego rozwoju, realizując następujące cele szczegółowe: - zwiększenie możliwości angażowania się osób kształcących się i szkolących zawodowo w działania na rzecz środowiska i klimatu, przy jednoczesnym zwiększeniu ich zdolności do krytycznego myślenia; - opracowanie otwartego programu e-edukacji dla edukatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, umożliwiającego im wspieranie zaangażowania społeczności na rzecz środowiska; - opracowanie zestawu zasobów w celu zwiększenia i pomiaru świadomości ekologicznej wśród osób kształcących się i szkolących zawodowo; - zachęcanie do wspólnego procesu decyzyjnego i współprojektowania inicjatyw w zakresie polityki środowiskowej poprzez zastosowanie podejścia wielopodmiotowego; - zapewnienie szerokiego i zrównoważonego dostępu do wyników projektu wśród osób uczących się i szkolących zawodowo, edukatorów, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i decydentów.